14 marca 2018 Udostępnij

Ogólnie o Rumunii

Ustrój polityczny

Rumunia to republika półprezydencka, na czele której stoi prezydent, natomiast rządowi przewodzi premier. Władzę wykonawczą sprawuje wspólnie prezydent oraz rząd.

Kraj dzieli się na 41 okręgów oraz jedno miasto – Bukareszt, nota bene, stolicę Rumunii. W każdym okręgu funkcjonuje rada okręgu oraz prefekt, którego zadaniem jest administrowanie sprawami krajowymi na poziomie okręgu.

Handel i gospodarka

Najważniejszym sektorem rumuńskiej gospodarki w 2016 roku był: przemysł (25,7%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,2%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (11,7%). 75% rumuńskiego eksportu stanowił handel z krajami UE (22% - Niemcy, 12% - Włochy i 7% - Francja). Eksport do Turcji plasuje się na poziomie 3%, a do Rosji – 2%.

W zakresie importu, 77% pochodzi z państw UE, w tym 21% z Niemiec, 10% z Włoch i 7% z Węgier. Import z Chin obejmuje 5%, a z Turcji – 4%.

Rumunia w UE

Parlament Europejski

32 posłów z Rumunii znajduje się w Parlamencie Europejskim.

Kraj Unii Europejskiej

Rada UE

W Radzie UE zasiadają ministrowie rządów państw Wspólnoty, przyjmując nowe przepisy i koordynując działania polityczne w obrębie UE. Udział konkretnych ministrów zależy od tematu podejmowanego podczas konkretnego spotkania.

Rada UE nie posiada stałego przewodniczącego, pracami jednostki kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie – co sześć miesięcy inny.

Daty rumuńskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2019 r.

Komisja Europejska

Rumuńską komisarz w Komisji Europejskiej jest Corina

UE we wszystkich krajach członkowskich jest reprezentowana przez lokalne biura (przedstawicielstwa).

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

W Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Rumunia posiada 15 przedstawicieli. Zadaniem tego organu, skupiającego pracodawców, pracowników i przedstawicieli innych grup interesu, jest przedstawienie opinii dotyczących proponowanych przepisów.

Europejski Komitet Regionów

W Europejskim Komitecie Regionów, stanowiącym zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE, Rumunia posiada 10 przedstawicieli. Jest to organ opiniodawczy, doradzający w sprawie proponowanych przepisów, dzięki czemu kraje członkowskie mają gwarancję, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Rumunia pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami UE także poprzez stałego Przedstawicielstwa w Brukseli – swego rodzaju ambasadę, która dba o interesy kraju, dokładając starań, aby jego interesy były w UE realizowane jak najlepiej i najskuteczniej.

Budżet unijny Rumunii

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Rumunia wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich zależy od możliwości budżetowych państwa, im większa gospodarka, tym większy wkład – i odwrotnie. Budżet UE tworzony jest w celu skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków (redystrybucja nie jest w tej kwestii priorytetem).

Rumunia a budżet UE w 2016 r.:

Łączne wydatki UE w Rumunii: 7,360 mld euro;

Łączne wydatki UE jako procent rumuńskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 4,47%;

Łączny wkład Rumunii do budżetu UE: 1,374 mld euro;

Wkład Rumunii do budżetu UE jako procent rumuńskiego DNB: 0,83%.

Projekty finansowane przez UE w Rumunii

Kwoty, które Rumunia wpłaca do budżetu UE, są przeznaczane na finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska we wszystkich krajach UE.

Karolina Szumlańska

Redakcja rumunski.info.pl